• Wyprawka szkolna

   • Informujemy, że w szkole możliwe jest otrzymanie pomocy materialnej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

    Pomoc w ramach programu udzielna jest uczniom:

    1. słabowidzącym,

    2. niesłyszącym,

    3. słabosłyszącym,

    4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

    5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

    6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

    7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

    8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

    - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm[1]) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

     

    Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych. Stawiki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł dla ucznia, w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

     informacja_o_programie.pdf

    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

    Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy dostarczyć do dnia 9.09. br. do p. Renaty Kuchcińskiej (biuro obok pokoju nauczycielskiego). Można tam również pobrać wydrukowany komplet dokumentów.


    [1]zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 730

    Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych w 2022/23r.

     WNIOSEK.docx

     WNIOSEK.pdf

    Oświadczenie o zakupie podręczników:

     Oswiadczenie_o_zakupie_podrecznikow.docx

     Oswiadczenie_o_zakupie_podrecznikow.pdf

    Oświadczenie o rachunku bankowym:

     oswiadczenie_o_rachunku_bankowym.docx

     oswiadczenie_o_rachunku_bankowym.pdf