• OGÓLNE

     

    Egzamin zawodowy

     

    1. Dla kogo egzamin zawodowy?

    Dla uczniów  techników oraz absolwentów tych szkół.

    Uczeń składa:

    - deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,  na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

    Absolwent składa:

    - deklarację przystąpienia, do Dyrektora Szkoły, którą ukończył wraz ze świadectwem ukończenia szkoły na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

     

    2. Zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu

    - Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad związanych z obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu;

    - Na świadectwie kwalifikacyjnym w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscu wyniku jest wpis „100” i zamieszczona jest informacja o zwolnieniu
    i posiadanym tytule laureata lub finalisty;

    - Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych jest podany przez komunikatem dyrektora CKE ogłaszanym na stronie internetowej CKE.

    3. Termin przeprowadzania egzaminu

    - Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

    - Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go do ośrodków egzaminacyjnych.

                            4. Sesje egzaminacyjne:

                                          Styczeń  -luty

                                         Czerwiec j- lipiec

                             5. Zgłoszenie do egzaminu

    Uczeń, absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:

    - imię i nazwisko ucznia, absolwenta;

    - datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;

    - adres zamieszkania;

    - nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, w zakresie której uczeń lub absolwent zamierza zdawać egzamin;

    - informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne;

    Deklarację uczeń i absolwent składa dyrektorowi szkoły.

    Uczeń oraz absolwent mogą mieć dostosowane warunki lub formę przeprowadzania egzaminu, jeżeli dołączą do deklaracji co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,

    Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

    Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

    Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

    6. Części egzaminu

    Część pisemna:

    - Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się
    40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

    Część praktyczna:

    - test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego. Czas 120-240 min.
    w zależności od zawodu i kwalifikacji.

    7. Miejsce przystąpienia do egzaminu

    Część pisemna

    - Uczeń do części pisemnej egzaminu zawodowego przystępuje w szkole, do której uczęszcza,

    Część praktyczna

    - Uczniowie przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają.

    8. Co podlega ocenie przez egzaminatora?

    Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

    - jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

    - jakość rezultatu pośredniego,

    - przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

    9. Podstawa uznania egzaminu za zdany

    Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

    - z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),

    - i z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

    Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

                        10. Ponowne przystąpienie do egzaminu

           Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponowni przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki. Po upływie 5 lat od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie zdał jednej części egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

     

    Załączniki:

     instrukcja_dla_zdajacego-egz._praktyczny.doc

     instrukcja_dla_zdajacego-egz.pisemny__v.elektroniczna.doc

     PROCEDURY_POSTEPOWANIA_W_SYTUACJACH_SZCZEGOLNYCH-nowy_egzamin.doc